HİZMETLERİMİZ

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Hizmetlerimiz

Daimi İşyerleri

Pek çok ülkede olduğu gibi Türk vergi mevzuatında da daimi işyerinin varlığına ilişkin özel kurallar bulunmamaktadır ve bu konuda belirsizlikler süre gelmektedir.

Daimi işyerleri ile ilgili Centrum Consulting'in uzmanlığı aşağıdaki alanlardan oluşuyor:
 • Türkiye'deki veya ilgili ülkedeki faaliyetlerin daimi işyeri oluşturup oluşturmadığının tespiti
 • Türkiye veya ilgili ülkedeki faaliyetlerin daimi işyeri istisnasının kapsamına girip girmediğinin belirlenmesi
 • Türkiye'deki veya ilgili ülkedeki komisyoncular üzerinden sürdürülen faaliyetlerin daimi işyeri oluşturup oluşturmadığının analizi
 • İlgili şirket adına Türkiye veya ilgili ülkede faaliyet gösteren kişilerin bağımlı temsilci olup olmadığının analizi
 • Daimi işyerinin varlığı nedeniyle oluşan riskin ve daimi işyerine atfedilebilecek karın tespiti
 • Dijital/elektronik olarak sürdürülen ekonomik faaliyetlerin Türkiye'de veya ilgili ülkede daimi işyeri oluşturup oluşturmadığının analizi


Gayrimaddi Haklar ve Royalti Ödemeleri

Centrum Consulting, ÇVÖA'lar kapsamında düzenlenen gayrimaddi haklar ve royalti ödemeleri özelinde;
 • İlgili işlemin doğasının incelenmesi ve royalti tanımına girip girmediğinin değerlendirilmesi,
 • İşlemde gayrimaddi varlığın söz konusu olup olmadığının tespiti ve
 • Söz konusu işlemde gayrimaddi varlığın bulunmadığının düşünülmesi durumunda ÇVÖA'nın hangi maddesinin geçerli olduğunun belirlenmesi konularında danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.


Bağımlı Faaliyetler ve Ücretler

Çok uluslu şirketlerin çalışanları sık sık, geçici ya da sürekli olarak çalıştıkları ülkelerde vergilendirme sorunları ile karşı karşıya kalmaktadır.

Türkiye'de ya da yabancı bir ülkede mukim çalışanların hizmet akitleri dolayısıyla elde ettiği ücret, maaş ve diğer benzeri menfaatlerin hangi devlette vergilendirileceği konusunda çoğu zaman belirsizlikler söz konusu olabilmektedir. Bu tip sorunlarınızı aydınlığa kavuşturmak için hazırız. Centrum Consulting'in bu alandaki uzmanlığı hem şirketinize hem de çalışanlarınıza katma değer katıyor olacak. FATCA ve CRS Common Reporting Standard

OECD ülkeleri, 2017 yılından itibaren "Common Reporting Standard (CRS)" adı verilen düzenleme ile mali konularda kendi aralarında otomatik bilgi değişimi gerçekleştiriyor olacak. Bu kapsama finansal hesapların ülkeler arasında otomatik değişimi de giriyor.

Türkiye aynı zamanda ABD ile "Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)" kapsamında bir anlaşma imzaladı.

Otomatik bilgi değişimi (CRS ve FATCA) özünde Mali İdareler yanında banka gibi finansal kuruluşlara ciddi yükümlülükler getiriyor.

Centrum Consulting FATCA ve CRS ekibi olarak hizmetlerimizin kurumunuza gözle görülür katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu kapsamda sağlayabileceğimiz hizmetler arasında;
 • CRS ve FATCA yükümlülüklerinizin tespiti,
 • CRS ve FATCA'nın faaliyetlerinize etkisinin değerlendirilmesi,
 • CRS ve FATCA arasındaki farklılıkların ortaya konması,
 • CRS ve FATCA yükümlülüğüne uyumun planlaması,
 • CRS ve FATCA'ya yönelik kurum içi çalışmalarınıza ve alt yapı hazırlıklarınıza destek ve
 • CRS ve FATCA uygulamalarına ilişkin olarak kurumunuza alternatif çözüm önerilerinin sunulması yer alıyor.


Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi ve Karşılıklı Anlaşma Usulü

Centrum Consulting olarak uzun yıllardır bu alanda edindiğimiz tecrübemiz ile sizlere KAU sürecinde de destek vermeye devam ediyoruz. KAU başvuruları açısından şirketinize ve/veya grup şirketinize verebileceğimiz danışmanlık hizmetlerimiz;
 • Yapılan işlemin çifte vergilendirme doğurup doğurmadığının değerlendirilmesi,
 • KAU'ya başvuruya alternatif yolların araştırılması,
 • KAU için İdare tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin hazırlanması,
 • KAU açısından İdare ile görüşmelerin yürütülmesi,
 • İdare tarafından ilave olarak talep edilen bilgi ve belgelerin hazırlanması ve
 • İdarelerin KAU süreci sonrasında anlaşması durumunda şirketinize sunulan çözümün değerlendirilmesi ve görüş verilmesinden oluşuyor.


Diğer Uluslararası Vergilendirme Hizmetlerimiz

Uluslararası vergilendirme ile ilgili uzmanlığımız kapsamında diğerlerinin yanında aşağıdaki alanlar da yer alıyor:
 • Faiz ve temettü ödemeleri
 • Gemicilik, hava ve kara taşımacılığı
 • Sermaye değer artış kazançları
 • Serbest meslek faaliyetleri
 • Yöneticilere yapılan ödemeler
 • Sanatçılara ve sporculara yapılan ödemeler
 • Emekli maaşları ve düzenli yapılan ödemeler
 • Diğer gelirler