PUBLICATIONS

OECD Glossary of Tax TermsWAGE TAX  ÜCRETLER ÜZERİNDEN ALINAN GELİR VERGİSİ: Kaynakta kesinti yoluyla ücretler üzerinden alınan vergi; Bu şekilde kesilen vergi genellikle (eğer varsa) nihai olarak hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilebilmektedir.
WEAR AND TEAR   AŞINMA VE YIPRANMA: Bir varlığın olağan kullanımı sonucunda değerinin azalması. Gelir vergisi sistemleri, ticari faaliyetler esnasında kullanılmaları nedeniyle aşınma ve yıpranmaya tabi bina, fabrika ve makineleri kullanan işletmenin kazancının hesaplanmasında söz konusu iktisadi kıymetler için yapılan giderlerin indirimine genellikle imkân tanımaktadır.
WHITE PAPER   BİR KONU HAKKINDAKİ RESMİ RAPOR: Belirli konu veya konularda hükümetin tutumunu ve uygulamalarını açıklayan resmi belge
WILL  VASİYETNAME: Ölüm halinde gerçekleşecek intikal için belirleyici araç olarak kullanılan yasal belge
WINDING UP   TASFİYE: Bir kurumun tasfiye edilmesi (varlığının ortadan kaldırması) süreci
WITHDRAWALS İŞLETMEDEN YAPILAN ÇEKİŞLER: Teşebbüs sahibi tarafından ailesi veya kendisi için (ivazsız olarak), mal veya para çekildiği zaman, bu para veya söz konusu malların değeri gelir vergisi uygulamasında elde eden açısından normal olarak vergiye tabi olayı oluşturur. Aynı şekilde, benzer bir sistemi uygulayan birçok ülkede malların ve hizmetlerin bu şekilde özel kullanım için işletmeden çekilmesi KDV açısından da vergiye tabi bir işlemi oluşturur.
WITHHOLDING TAX   STOPAJ VERGİSİ (VERGİ TEVKIFATI): Gelir üzerinden kaynağında kesilen vergi; örneğin üçüncü kişiler belirli tür ödemeler üzerinden vergi kesintisi yaparak bu tutarı devlete ödemekle yükümlüdürler. Vergi tevkifatı uygulamada tüm vergi sistemlerinde bulunmakta olup temettü, faiz ödemeleri, gayrimaddi hak bedelleri (royaltiler) ve benzeri vergi ödemeler ile ilgili olarak geniş bir şekilde kullanılmaktadır. Tevkifat oranları vergi anlaşmalarında sıklıkla indirimli olarak uygulanmaktadır.
WORLD WIDE INCOME   GEREK YURTİÇİNDE GEREKSE YURTDIŞINDA ELDE EDİLEN GELİRLER: Belirli bir ülkenin tam mükellef kurum veya gerçek kişileri için getirilmiş gelir vergisi mükellefiyeti belirleme ölçütü. Birçok ülkede tam mükellef kurum veya gerçek kişiler, gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında elde ettikleri gelirler üzerinden kurumlar/gelir vergisine tabi tutulmaktadırlar. Ancak yurtdışında elde edilen gelirler için o ülkelerde ödenen vergiler çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları uyarınca aynı gelirler için yurtiçinde ödenecek vergiden indirime tabi tutulmaktadırlar.
WORKING CAPITAL ÇALIŞMA SERMAYESI (İŞLETME SERMAYESI): Şirketin kasa, alacaklar, envanter ve diğer dönen varlıklarına (brüt çalışma sermayesi) yatırılan fonlar. Bu terim genellikle dönen varlıklardan kısa vadeli yabancı kaynaklar çıkarıldıktan sonra bulunan tutar olan net çalışma sermayesi anlamında kullanılır.
WRITTEN DOWN VALUE   KAYITLI DEĞER: Vergisel açından amortismana tabi bir varlığın, toplam maliyetinden kurulum maliyeti dâhil önceki yıllara ilişkin aşınma ve yıpranma payı veya önceki yıllarda ayrılan amortisman tutarının düşülmesi sonucu tespit edilen değeri
All intellectual property and legal rights of OECD Glossary of Tax Terms are owned by Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

OECD Glossary of Tax Terms is translated into Turkish by Ramazan Biçer, a partner at Centrum Consulting but it does not reflect the official translation.

Copying, duplicating, publishing and releasing of OECD Glossary of Tax Terms without official and prior permission by OECD mean that OECD’s intellectual property and legal rights are violated.